Łacina w Sejmie

W związku z dramatyczną sytuacją nauczania języka łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne podjęło rozmaite działania lobbyingowe na polu parlamentarnym. Między listopadem 2016 a czerwcem 2017 (kiedy obecnie wdrażana reforma edukacji była w trakcie konsultacji społecznych) korespondowaliśmy i rozmawialiśmy wieloma posłami i senatorami. Niektórzy z nich postanowili zabrać głos w sprawie Latinitas lub podjąć inne działania, które leżały w zakresie ich możliwości. Dzięki temu kwestia nauczania łaciny stała się przedmiotem zainteresowania sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

1 maja 2017
Interpelacja poselska nr 12237 w sprawie nauczania łaciny w szkołach publicznych

Interpelację zgłosili panowie posłowie Piotr Apel, Paweł Grabowski i Stefan Romecki z partii Kukiz’15.

Panowie posłowie zadali Ministerstwu Edukacji Narodowej następujące pytania:

1. Czy jest możliwość, aby przedmiot „Język łaciński i kultura antyczna” został wprowadzony również w zakresie podstawowym?
2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza podjąć jakiekolwiek działania w celu obniżenia spadku liczby licealistów uczących się języka łacińskiego? Jeśli tak to jakie?
3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zmierza w stronę realizacji postulatu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, aby w każdym liceum publicznym w Polsce była jedna klasa z językiem łacińskim?

30 maja 2017 MEN udzieliło odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 3, nie ustosunkowując się wcale do pytań nr 1 i 2.  

7 czerwca 2017
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone nauczaniu języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształceniu nauczycieli w tym zakresie

W posiedzeniu wzięli udział przestawieciele MEN i MNiSW, a także Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego PTF.

Wszyscy posłowie, którzy zabrali głos podczas posiedzenia, opowiedzieli się za przywróceniem nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach. Byli to (w kolejności wypowiedzi): pan przewodniczący Rafał Grupiński (PO), pan Zbigniew Dolata (PiS), pan profesor Aleksander Mrówczyński (PiS), pani przewodnicząca Krystyna Szumilas (PO), pani Lidia Burzyńska (PiS), pan profesor Włodzimierz Nykiel (PO).

Skrócona informacja o przebiegu posiedzenia (źródło):

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła informację na temat nauczania języka łacińskiego
w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć poinformował o sytuacji nauczania łaciny
w szkołach na przestrzeni lat, zwracając uwagę na wzrastającą tendencję do rezygnacji z nauczania języka łacińskiego przez szkoły. Poinformował również o obecnych możliwościach nauki tego języka, tj. fakultatywnej możliwości wprowadzenia przez dyrektorów szkół łaciny na poziomie rozszerzonym.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Aleksander Bobko poinformował o spadającym zainteresowaniu kierunkiem filologii łacińskiej wśród studentów uczelni wyższych. Podkreślił, że rozwój poszczególnych kierunków nauczania uniwersyteckiego leży w gestii autonomicznych szkół wyższych. Zadeklarował, że MNiSW będzie kłaść większy akcent na promocję nauki języka łacińskiego, zwłaszcza w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
W dyskusji posłowie podkreślali konieczność poprawy warunków nauczania łaciny w szkołach oraz zgłaszali propozycje wprowadzenia jej, nieobligatoryjnie,
na profilach humanistycznych i medycznych.
Stwierdzono, że w obecnej sytuacji łacina przegrywa konkurencję wyboru przedmiotu rozszerzonego z innymi przedmiotami, które późnej wybierane są przez uczniów jako przedmioty maturalne. Dyskutowano nad konsekwencjami dla nauczania języka łacińskiego wynikającymi z reformy oświaty.
Prezydium Komisji przygotuje projekt dezyderatu dotyczącego nauki języka łacińskiego.

Transmisja obrad

12 września 2017
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone rozpatrzeniu projektu dezyderatu w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele MEN i MNiSW, a także Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego PTF.

Skrócona informacja o przebiegu posiedzenia (źródło):

Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nauczania języka łacińskiego
w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie.
W dezyderacie Komisja m.in. stwierdza, że „z uwagi na historyczny i kulturowy wymiar utrzymania umiejętności odczytywania naszej tradycji, kultywowania jej
i kontynuowania, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży nie może nie wyrazić swojego mocnego zaniepokojenia dramatycznym spadkiem obecności nauki łaciny w naszych szkołach po roku 2012, a także spadkiem zainteresowania studiami klasycznymi. Toteż zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pilne przygotowanie planu zmiany tej sytuacji
i stworzenia warunków do odbudowy obecności języka łacińskiego w polskiej edukacji”.

Dezyderat w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie

Transmisja obrad

8 listopada
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone rozpatrzeniu odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dezyderat nr 2 w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele MEN i MNiSW, a także delegaci Zarządu Głównego PTF.

Skrócona informacja o przebiegu posiedzenia (źródło):

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dezyderat nr 2 w sprawie nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia nauczycieli w tym zakresie.
Odpowiedzi zreferowali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Aleksander Bobko.
Komisja przyjęła odpowiedź. Komisja jednocześnie oczekuje opracowania wspólnego planu i harmonogramu realizacji uzgodnionych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz zwiększenia dostępności i promocji nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia w tym zakresie na studiach wyższych.

Transmisja obrad

17 lipca 2018
Posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone rozpatrzeniu informacji na temat wspólnego planu i harmonogramu działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz zwiększenia dostępności i promocji: nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia w tym zakresie na studiach wyższych

Transmisja obrad