Zasady recenzowania

Poczynając od rocznika XCIII 2006, artykuły naukowe nadsyłane do publikacji w „Eos” (w działach „Commentationes” oraz „Miscellanea”) podlegają procedurze recenzyjnej. Recenzje mają charakter anonimowy, a redakcja wysyłając tekst do oceny dokłada starań, by między recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów. Stosowana jeż też zasada, że recenzent pochodzi z innego ośrodka akademickiego niż autor. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznie sformułowanym wnioskiem dotyczącym ocenianego tekstu, wskazującym na jedną z czterech ewewntualności:

(1) artykuł zasługuje na publikację w obecnej postaci;
(2) artykuł zasługuje na publikację po wprowadzeniu wskazanych w recenzji poprawek;
(3) artykuł wymaga istotnych poprawek i po ich dokonaniu powinien zostać po raz drugi poddany procedurze recenzyjnej;
(4) artykuł nie zasługuje na publikację.

Podstawowym kryterium kwalifikowania tekstu do druku jest jego wartość merytoryczna (także w stosunku do dotychczasowego stanu wiedzy), metodologiczna poprawność, rzetelność i przejrzystość argumentacji. „Eos” z reguły nie publikuje artykułów o charakterze wtórnym lub popularyzatorskim. Publikowane mogą być natomiast artykuły przeglądowe (podsumowujące dyskusje badawcze) oraz polemiczne.

Reviewing Policy

From volume XCIII 2006 onwards, all contributions submitted to “Eos” (for the “Commentationes” and “Miscellanea” sections) are accepted for publication only after being peer-reviewed by anonymous external referees. The editors take particular care that there is no conflict of interest which would affect the integrity of the evaluation. A written report by a referee should contain a clearly stated conclusion indicating one of the four options:

(1) the paper in question deserves to be published in its present form;
(2) the paper may be published after some minor revisions;
(3) the paper needs substantial revision and has to be re-submitted for another peer-review;
(4) the paper should not be published.