Zjazd PTF – Szczecin – 12-14 IX 2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
z radością zapraszamy Członkinie, Członków i wszystkich Sympatyków Polskiego Towarzystwa Filologicznego do udziału w zjeździe PTF, który po raz pierwszy odbędzie się w Szczecinie, w dniach 12-14 września 2019 roku. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie sesja dydaktyczna oraz ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana:
Szkoła w antyku, antyk w szkole.
Dobór tematu naszego spotkania jest ściśle związany z aktualną sytuacją edukacji klasycznej w Polsce. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w polskich szkołach bezprecedensowo ograniczono treści związane z językami klasycznymi oraz wiedzą o kulturze antycznej. W chwili obecnej możemy stwierdzić, że wiedza, która do niedawna stanowiła podstawę europejskiej edukacji humanistycznej, jest bliska niemal całkowitego wyeliminowania z programów i działań szkolnych na różnych etapach edukacji (wyjątkiem pozostaje przedmiot historia). Wobec skali zmian uzasadnione wydaje się ponowne przemyślenie i odświeżenie refleksji na temat funkcji formacyjnej, którą kultura greckorzymska odgrywała na przestrzeni epok w kulturze europejskiej oraz roli, którą w tym procesie pełniły różnego typu instytucje edukacyjne. Chcemy, aby zakres chronologiczny proponowanych rozważań objął także epokę starożytną, w której kształtowały się zarówno instytucje szkolne, jak i różne formuły kanonu edukacyjnego. Mamy nadzieję, że przyjęta perspektywa pozwoli na pogłębienie i uzupełnienie dotychczasowych badań, ale również pomoże w zdiagnozowaniu miejsca i perspektyw edukacji klasycznej w dobie kryzysu obserwowanego w odniesieniu do współczesnej formacji humanistycznej. Zagadnieniom związanym z aktualną sytuacją nauczania języków klasycznych oraz kultury antycznej poświęcona zostanie specjalna sesja dydaktyczna. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie połączy praktyków – nauczycieli
i teoretyków – badaczki i badaczy reprezentujących różne dziedziny i specjalności, przede wszystkim filologów klasycznych, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, filozofów i pedagogów.
Zagadnienia, które mogą stać się przedmiotem dyskusji podczas konferencji:
 paideia a szkoła: miejsce szkoły w całokształcie działań formacyjnych społeczeństw
antycznych
 główne cele edukacji na różnych poziomach i najważniejsze środki jej realizacji
w epoce antycznej
 kształtowanie się kanonu wiedzy podlegającej szkolnej edukacji w epoce antycznej
(przedmioty, autorzy „szkolni”)
 szkoła, nauczyciele i uczniowie w literaturze antycznej – historia i portrety literackie
 edukacja a intertekstualność
 edukacja w kontekście form komunikacji społecznej
 edukacja a formowanie poczucia tożsamości na obszarach objętych wpływami kultury greckiej i grecko-rzymskiej w epoce starożytnej
 język łaciński i grecki oraz wiedza o antyku w edukacji od średniowiecza do czasów
współczesnych: zakres wykorzystania, znaczenie formacyjne
 autorzy antyczni w programach szkolnych (od starożytności po czasy współczesne)
 wiedza z zakresu języków klasycznych i kultury antycznej w edukacji a kształtowanie
uniwersalnego języka dyskursu w kulturze europejskiej
 szeroko rozumiane inspiracje antyczne w działalności szkoły i jej pedagogów
w epokach nowożytnych (teatr szkolny, poezja okolicznościowa, podręczniki szkolne, kanony lektur, oferta bibliotek szkolnych etc.)
 zmiana miejsca wiedzy o antyku w edukacji w XX i XXI wieku w kontekście przemian
politycznych i cywilizacyjnych
 kryzys edukacji w zakresie języków klasycznych i kultury antycznej a kryzys edukacji
humanistycznej epoki współczesnej
 współczesna dydaktyka nauczania języków klasycznych oraz wiedzy o kulturze antycznej w szkole i poza szkołą
 nowe media i edukacja w zakresie języków i wiedzy o antyku.
Obrady konferencyjne odbywać się będą w dniach 12-14 września, przy czym na dzień 14 września (sobota) przewidywana jest sesja dydaktyczna, adresowana przede wszystkim do nauczycieli j. łacińskiego.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do dnia 31 marca 2019 r. na adres
szkolawantyku@ksiaznica.szczecin.pl
Koszt opłaty akredytacyjnej za udział w zjeździe nie powinien przekroczyć 330,- PLN.
Dokładna wysokość i termin opłaty oraz szczegółowy program zostaną przesłane odrębnie w pierwszej połowie marca, po ustaleniu listy uczestników. Za pośrednictwem organizatorów zjazdu można również dokonać rezerwacji noclegu w pokoju 1 lub 2-os. w cenie nieprzekraczającej 90,- zł od osoby za dobę (w pokojach gościnnych domu studenckiego) – zainteresowanych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji
w formularzu zgłoszeniowym.
Pragniemy podkreślić, że obok Szczecińskiego Oddziału PTF współorganizatorem zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego jest Książnica Pomorska w Szczecinie przy współudziale Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
w imieniu Organizatorów zjazdu,
dr Agnieszka Borysowska
dr Małgorzata Cieśluk