Etyka publikacji i postępowanie w przypadku podejrzenia o nieetyczne zachowaniePublication ethics and malpractice statement

Etyka publikacji oraz oświadczenie o postępowaniu w przypadku nieuczciwości
Pismo “Eos” postępuje w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE). W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy próba ponownej publikacji wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE.

“Eos” aims to follow the COPE Code of Conduct. In case of a discovered misconduct on the author’s part, such as plagiarism, falsifying data or double publication, the journal Editorial Team will call for explanation and then undertake appropriate steps by following the COPE flowcharts.